Privaatsus- ja õigusteave

Privaatsuspõhimõtted

AB Volvo (publ) ja Volvo Truck Corporation tänavad teid huvi eest meie toodete vastu ja meie veebilehe http://www.volvotrucks.com/ külastamise eest.

See privaatsus- ja õigusteave kehtib üldiselt Volvo kontserni veebilehe jaoks. Sellele vaatamata võib Volvo kontserni erinevate ettevõtete veebilehtedel või Volvo kontserni spetsiaalfunktsioone pakkuvatel veebilehtedel olla täiendavaid privaatsusandmeid

Isikuandmed

Meie Volvo Trucki korporatsioonis kavatseme teile anda võimalikult suure kontrolli teie isikuandmete üle. Meile on oluline, et teil oleks mugav meie veebilehte külastada. Siiski võib meil mõnikord olla tarvis teie isiklikke andmeid. Kõiki isiklikke andmeid, mida te meile annate (sisaldades teie e-posti aadressi, kuid mitte ainult), kasutatakse järgmisel eesmärgil:

Kui te annate meile isiklikke andmeid meilt info saamiseks (nt brošüürid, kataloogid), kogume me need andmed kokku ja salvestame. Need andmed võimaldavad meil täita teie teabenõuet. Kui te vaatate või laadite andmeid alla, siis me näeme seda. See aitab anda teile vajalikke andmeid ja annab meile küpsiste abil infot, milliseid veebilehe osi kõige sagedamini külastatakse (vt allpool).

Me kasutame ainult andmeid, mida on teie kohta salvestanud Volvo Truck Corporation.

Veebilehel võib olla linke Volvo Trucki korporatsiooni mittekuuluvatele veebilehtedele. Volvo Truck Corporation ei ole vastutav nende veebilehtede privaatsusmeetmete eest.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid (nt nime, e-posti aadressi), võite võtta ühendust Volvo Trucki korporatsiooniga. Volvo Trucki korporatsiooni kontaktandmed on esitatud selle lehekülje lõpus. Kui mingid andmed ei ole õiged, on teil õigus lasta neid parandada. Teil on ka õigus (isikliku allkirjaga kirjaliku nõude esitamisel üks kord kalendriaasta jooksul ja tasuta) saada andmeid muu hulgas selle kohta, milliseid teie isiklikke andmeid me kasutame ja mis otstarbel.

Küpsised

Volvo Trucki korporatsiooni veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on teie arvutisse salvestatud väike tekstiandmetega tekstifail. Meie eesmärk küpsiste kasutamisel on parandada meie veebilehe kasutamist teie kui külastaja poolt.

Volvo Trucki korporatsiooni veebilehel kasutatakse kolme tüüpi küpsiseid ja need on:

1. Esimene tüüp salvestab faili teie arvutisse kestvalt ja seda kasutatakse veebilehe uuendamiseks andmetega, mis on sinna kantud pärast teie viimast külastust. Veebilehe andmed, mida ei ole muudetud pärast teie viimast külastust, laaditakse teie arvutist veebilehe kiirema avanemise eesmärgil.

2. Teist tüüpi, mida kutsutakse seansiküpsiseks, kasutatakse teie veebilehel olemise ajal. See võimaldab kanda andmeid ajutiselt üle teie arvuti ja veebilehe vahel. Seansiküpsiseid ei salvestata püsivalt arvutisse ja need kaovad, kui sulete oma arvuti brauseri.

3. Kolmandat tüüpi kasutatakse statistilistel eesmärkidel, s.t andmete saamiseks külastajate arvu kohta meie veebilehe erinevatel osadel.

Kui ei ole eraldi mainitud, ei kasuta Volvo Truck Corporation küpsiseid kunagi teie isiklike andmete nagu nimi, e-posti aadress jms, kogumiseks. Seega on meie küpsiste abil kogutud info koostatud anonüümsuse põhimõttel.

Kui te ei aktsepteeri Volvo Trucksi korporatsiooni küpsiste kasutamist meie veebilehel, võite konfigureerida oma brauseri küpsiseid keelama, muutes brauseri seadeid või eelistusi. Tehnoloogia tõttu, mida kasutame oma veebilehel, ei tööta see siiski korralikult ilma küpsiste kasutamiseta.

Õigusteave Autoriõiguse teave

Veebilehe sisu kaitseb autoriõigus © 2002 AB Volvo (publ) (või selle subsidiaarsus, kus on nii viidatud ja/või selle litsendiandja), SE-405 08 Göteborg, Rootsi. Kõik õigused kaitstud.
Veebilehel olevaid andmeid, mis koosnevad (kuid mitte ainult) tekstist, kujutistest ja helist, ei tohi reprodutseerida, edastada, jagada või salvestada ilma AB Volvo (publ) eelneva kirjaliku loata, v.a rangelt isiklikuks otstarbeks või juhul, kui on näidatud vastupidist. Veebilehe sisu muutmine on rangelt keelatud.

Veebilehe mõned osad sisaldavad pilte, mille kohta kehtivad nende edastajate autoriõigused. 

Kaubamärgid

Kui veebilehel ei ole teisiti näidatud, kehtivad kuvatud märkide, korporatsiooni logode ja embleemide kohta, nagu näiteks allpool olev sümbol, Volvo Trademark Holding AB ja/või AB Volvo (publ) (või selle tütarettevõtete) kaubamärgi õigused.

 

Volvo

 

Puudavad kinnitused ja garantiid

INFO SELLEL VEEBILEHEL ON ESITATUD SELLISENA, NAGU SEE ON. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE VOLVO KONTSERN VASTUTAV KAHJUDE MINGI OSA VÕI OTSESTE, KAUDSETE VÕI MUUDE TULENEVATE KAHJUDE EEST SELLE VEEBILEHE VÕI MÕNE MUU SELLEGA LINGITUD VEEBILEHE KASUTAMISEL, K.A ILMA PIIRANGUTETA IGASUGUSE SAAMATA JÄÄNUD TULU, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE, PROGRAMMIDE VÕI MUUDE ANDMETE TEIE INFOTÖÖTLUSSÜSTEEMIS VÕI MUUL MOEL KADUMISE EEST, ISEGI KUI OLEME OTSESELT HOIATANUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSE EEST.

Volvo kontsern ei anna mingit garantiid ja/või esindusõigust mingi muu veebilehe kohta, kuhu te võite sattuda selle lehe kaudu. Selliseid garantiisid ja/või esindusõigusi antakse ainult kasutusmugavuse huvides ja need ei tähenda, et Volvo kontsern kiidab heaks või aktsepteerib mingit vastutust sellise veebilehe sisu või kasutuse eest. Peale selle on teie vastutusel kasutada ettevaatusabinõusid ja tagada, et kõik kasutamiseks valitu on vaba viirustest, ussviirustest, Trooja hobustest ja muudest hävitavatest objektidest.

Selle veebilehe andmed võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või tüpograafilisi vigu.

Selle veebilehe andmeid võime alati muuta ilma ette teatamata või mingite kohustusteta.

Veebilehel avaldatud andmed võivad sisaldada viiteid või ristviiteid Volvo kontserni toodetele, teenustele jms, millest ei ole teie asukohariigis teavitatud või mis ei ole seal saadaval. Selliste andmete täpsust ei ole võimalik tagada, kuna neid muudetakse. Erinõuded või kättesaadavus ja sellised viited ei tähenda seda, et Volvo kontsern kavatseb neid tooteid, teenuseid jms teie riigis välja kuulutada. Teie jaoks kättesaadavate ja tellitavate toodete, teenuste jms täielike üksikasjade teadasaamiseks võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga. 

Kommentaarid, küsimused ja ettepanekud

Palun arvestage, et igasugused andmed, ootamatud ettepanekud, ideed või muud pakkumused ei saa olla konfidentsiaalsed ega omandiõiguslikud. Mistahes andmete või materjalide saatmisega annate AB Volvole (publ) ja Volvo kontsernile piiramatu, tagasivõetamatu vabaduse kasutada, paljundada, kuvada, avalikult esitada, muuta, edastada ja levitada neid andmeid ja materjale. Samuti nõustute sellega, et AB Volvo (publ) ja Volvo kontsern võib vabalt kasutada kõiki ideesid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnoloogiaid, mida te meile mingil otstarbel saadate.

Veebilehelt saadav spetsiifiline tarkvara

Kogu tarkvara, mida saab sellelt veebilehelt (Software) alla laadida, on kaitstud AB Volvo (publ) (või selle tütarettevõtete) ja/või selle tarnijate autoriõigusega.

Tarkvara kasutamist kontrollivad nende olemasolu korral lõppkasutaja litsentsilepingu tingimused, mis kaasnevad tarkvaraga (Litsentsileping) või sisalduvad selles. Kui litsentsilepingus ei ole ette nähtud teisiti, siis on tarkvara saadaval allalaadimiseks ainult lõppkasutajatele. Tarkvara igasugune reprodutseerimine või jagamine, mis ei ole kooskõlas litsentsilepinguga, võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalkaristuse.

ILMA EELMAINITUT PIIRAMATA, ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPRODUTSEERIMINE MISTAHES MUUSSE SERVERISSE VÕI ASUKOHTA EDASISEKS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI JAGAMISEKS SELGESÕNALISELT KEELATUD.
TARKVARALE KEHTIB GARANTII, KUI ÜLDSE, AINULT VASTAVALT LITSENTSILEPINGU TINGIMUSTELE. KUI LITSENTSILEPINGUS EI OLE FIKSEERITUD GARANTIID, EI ANNA VOLVO KONTSERN TARKVARALE KÄESOLEVAGA MINGEID GARANTIISID EGA TINGIMUSI, KAASA ARVATUD KAUDSED GARANTIID JA MÜÜGIKÕLBLIKKUSE TINGIMUSED, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS, OMANDIÕIGUS JA RIKKUMATUS.

Kontakt

Kui teil on küsimusi ülaltoodud jaotiste kohta, võtke kindlasti ühendust AB Volvoga (publ) Volvo Trucki korporatsiooni kontaktlehe kaudu.