Veokid

KLIENDI ESINDAJA PRIVAATSUSTEATIS

Selles teatises esitatakse teave teie isikuandmete töötlemise kohta Volvo kontsernis.

Volvo kontsern võib töödelda teie isikuandmeid, kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on ostnud või rentinud toodet või teenust, mida pakub mõni Volvo kontserni ettevõte. Sellisel juhul palume tutvuda meie kliendi esindaja teatisega. 

Kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on müünud või rentinud toodet või teenust mõnele Volvo kontserni ettevõttele, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie tarnijateatisega.

Kui te olete või olete olnud sellise sõiduki juht või ehitusmasina operaator, mille on müünud või tootnud mõni Volvo kontserni ettevõte, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie juhiteatisega.

Kui töötate või olete töötanud mõnes Volvo kontserni ettevõttes või tegutsenud selle konsultandina, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie töötaja- või konsultanditeatisega. 

Vastutava töötleja ja kontserni andmekaitseametniku identifitseerimis- ja kontaktandmed

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB ja AB Volvo (VOLVO) on isikuandmete vastutavad töötlejad ja nad vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest kohalduvate andmekaitseseaduste ja normdokumentide kohaselt.

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust VOLVO kontserni andmekaitseametnikuga e-posti aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo: Kontserni andmekaitseamet, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO töötleb kõiki või osa järgmiste kategooriate isikuandmeid:

 

Kontaktandmed: nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Personaalsed andmed: eelistatud keel, foto, riiete suurus, toidueelistused.

Organisatsioonilised andmed: ettevõtte nimi, ametikoht, töökoht, riik.

Remondi/hoolduse andmed: nende tegevuste (sh garantiinõuete) seire ja logimine, mida olete teinud oma sõidukite korrashoiuks, remondiks või hoolduseks.

Kompetentsiandmed: õppimise salvestused ja koolitused.

IT-andmed: kasutajanimi, salasõnad, sisselogimise üksikasjad ning teie VOLVO IT-rakenduste või teenuste kasutamise andmed ja logid.

 

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, töötleb VOLVO ka järgmiste kategooriate isikuandmeid:

Finantsandmed: krediidi- või makseandmed, pangakonto üksikasjad.

Lepinguandmed: ostutellimused, lepingud ning muud teie ja VOLVO kokkulepped.

 

Õiguslik alus ja töötlemise eesmärk

 

VOLVO töötleb teie isikuandmeid ühel järgmistest õiguslikest alustest ja järgmistel eesmärkidel, vt ka üksikasju allpool.

 

Õiguslik kohustus. Näiteks võib VOLVO olla seadusega kohustatud esitama maksuametile tehingute aruandeid, mille tõttu peab VOLVO töötlema teie isikuandmeid.

Lepinguline kohustus. Näiteks võib VOLVO olla kohustatud töötlema teie isikuandmeid teie või teie tööandjaga sõlmitud tellimuse või hoolduslepingu tingimuste ja kokkulepete täitmiseks.

Õigustatud huvi. VOLVO õigustatud huvi on igapäevase tegevuse haldamine seaduste ja hea äritava kohaselt, sh kliendisuhete haldamine teie või teie tööandjaga sõlmitud lepingu(te) täitmiseks ja/või ettevalmistuste tegemine teie või teie tööandjaga lepingu sõlmimiseks. Näiteks peab VOLVO teiega igapäevase korraliku suhtlemise jaoks teadma teie eelistatud keelt.

 

Erandjuhul ja ainult siis, kui ühtegi muud õiguslikku alust ei saa rakendada, võib VOLVO eraldi küsida teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks järgmisel eesmärgil. Teil alati õigus oma nõusolek tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

 

Reklaamteadeteks ja turundamiseks: meie perioodilise uudiskirja/ajakirja, meie teenuste andmete, müügiedendus- ja reklaammaterjalide, meie või meie partnerite ürituste kutsete saatmine.

 

Kliendiküsitlusteks: kliendirahulolu küsitlused, esinduste rahulolu küsitlused, tootekvaliteedi küsitlused, protsessitäiustuse küsitlused.

 

Isikupärastatud teenusteks: teile sobiva suurusega Volvo jaki saatmine või teie eelistatud toidu pakkumine Volvo korraldatud üritusel.

VOLVO kogub teie isikuandmeid peamiselt teilt ja teie tööandjalt (v.a viimatinimetatud finantsandmed). Võime saada teie isikuandmeid ka ettevõttelt, kes on müünud või rentinud teile VOLVO toote või teenuse.

Mõned isikuandmed võidakse genereerida ka automaatselt VOLVO IT-süsteemis või sellele vastavas süsteemis, kui loote või kasutate juurdepääsu VOLVO võrguteenustele.

Mõned isikuandmed on VOLVOLE vajalikud oma klientidega äritegevuse eesmärgil suhtlemiseks. Isikuandmete andmisest keeldumine pärsib nende toodete või teenuste käitlemist või osutamist, mida teie või teie tööandja võite VOLVOLT oodata. 

VOLVO ei jaga tavaliselt teie isikuandmeid kellegagi väljaspool Volvo kontserni, kui seda ei nõua mõni seadus või eeskiri. Vajaduse korral võib VOLVO isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettevõtetega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. VOLVO võib vajaduse korral isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole ettevõtete ja tarnijatega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

VOLVO rakendab asjakohaseid turvameetmeid, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. Näiteks võib see sisaldada ettevõttesiseseid või -väliseid andmetöötluslepinguid, mis põhinevad EL-i heakskiidetud standardsetel lepingusätetel või ELi-USA andmekaitseraamistikul Privacy Shield või muudel sellistel kehtivatel mehhanismidel, mille on tunnustanud või heakskiitnud pädevad asutused. Kui teil on edastamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

VOLVO säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui on nõutav tema õiguslike või lepinguliste kohustuste täitmiseks (arvestades näiteks lepingulist perioodi või garantii- või tootjavastutusnõudeid) ja mitte kauem, kui VOLVOL on vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti.

Teil on õigus nõuda VOLVOLT teavet VOLVO töödeldavate isikuandmete ja sellistele isikuandmetele ligipääsu kohta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, kui need on valed, ja oma isikuandmete kustutamist. Peale selle on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piirangut, mis tähendab, et nõuate VOLVOLT teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus keelata oma andmete töötlemine õigusliku huvi alusel või otseturunduse eesmärgil. Teil on õigus ka andmete ülekantavusele (isikuandmete edastamine muule vastutavale töötlejale), kui VOLVO töötleb teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulise kohustuse alusel ja see on automaatne.

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVOS. Täiendava info saamiseks nende õiguste ja õiguste rakendamise kohta, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

Täpsem info andmesubjekti õiguste kohta