Veokid

MUUD PARTNERID JA AVALIKUD SUHTED

Selles teatises esitatakse teave teie isikuandmete töötlemise kohta Volvo kontsernis.

Volvo kontsern võib töödelda teie isikuandmeid, kui te olete eraisik, kes võtab ühendust Volvo kontserniga või olete olnud ettevõtte töötaja, kes võtab ühendust Volvo kontserni kui äripartneriga.

Vastutava töötleja ja kontserni andmekaitseametniku identifitseerimis- ja kontaktandmed

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB ja AB Volvo (ühiselt: VOLVO) on isikuandmete vastutavad töötlejad ja nad vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest kohalduvate andmekaitseseaduste ja normdokumentide kohaselt.

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust VOLVO kontserni andmekaitseametnikuga e-posti aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo: Kontserni andmekaitseamet, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO töötleb kõiki või osa järgmiste kategooriate isikuandmeid:
 

Kontaktandmed: nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber.
 

Organisatsioonilised andmed: ettevõtte nimi, ametikoht, töökoht, riik.
 

Õiguslik alus ja töötlemise eesmärk
 

VOLVO töötleb teie isikuandmeid ühel järgmistest õiguslikest alustest ja järgmistel eesmärkidel, vt ka üksikasju allpool.
 

Õigustatud huvi. VOLVO õigustatud huvi on igapäevase tegevuse haldamine seaduste ja hea äritava kohaselt, sh äripartneritega suhete haldamine teie või teie tööandjaga sõlmitud lepingu(te) või koostöölepingute täitmiseks ja/või ettevalmistuste tegemine teie või teie tööandjaga lepingu sõlmimiseks. Näiteks peab VOLVO teiega igapäevase korraliku suhtlemise jaoks teadma teie eelistatud keelt.
 

Erandjuhul ja ainult siis, kui ühtegi muud õiguslikku alust ei saa rakendada, võib VOLVO eraldi küsida teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks järgmisel eesmärgil. Teil alati õigus oma nõusolek tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
 

VOLVO töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 

Reklaamteadeteks ja turundamiseks: VOLVO perioodilise uudiskirja/ajakirja, meie teenuste andmete, müügiedendus- ja reklaammaterjalide, meie või meie partnerite ürituste kutsete saatmine.
 

Küsitlusteks: kliendirahulolu küsitlused, esinduste rahulolu küsitlused, tootekvaliteedi küsitlused, protsessitäiustuse küsitlused.

VOLVO kogub teie isikuandmeid peamiselt teilt ja teie tööandjalt. Võime saada teie isikuandmeid ka ettevõttelt, kes on müünud või rentinud teile VOLVO toote või teenuse.

Mõned isikuandmed võidakse genereerida ka automaatselt VOLVO IT-süsteemis või sellele vastavas süsteemis, kui loote või kasutate juurdepääsu VOLVO võrguteenustele.

Mõned isikuandmed on VOLVOle vajalikud oma äripartneritega ja VOLVOga ühendust võtvate avalikkuse esindajatega suhtlemiseks. Isikuandmete andmisest keeldumine pärsib nende andmete, toodete või teenuste käitlemist või osutamist, mida teie või teie tööandja võite VOLVOLT oodata. 

VOLVO ei jaga tavaliselt teie isikuandmeid kellegagi väljaspool Volvo kontserni, kui seda ei nõua mõni seadus või eeskiri. Vajaduse korral võib VOLVO isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettevõtetega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. VOLVO võib vajaduse korral isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole ettevõtete ja tarnijatega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

VOLVO rakendab asjakohaseid turvameetmeid, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. Näiteks võib see sisaldada ettevõttesiseseid või -väliseid andmetöötluslepinguid, mis põhinevad EL-i heakskiidetud standardsetel lepingusätetel või ELi-USA andmekaitseraamistikul Privacy Shield või muudel sellistel kehtivatel mehhanismidel, mille on tunnustanud või heakskiitnud pädevad asutused. Kui teil on edastamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

VOLVO säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui on nõutav tema õiguslike või lepinguliste kohustuste täitmiseks (arvestades näiteks lepingulist perioodi või garantii- või tootjavastutusnõudeid) ja mitte kauem, kui VOLVOL on vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti.

Teil on õigus nõuda VOLVO-lt teavet teie kohta töödeldavate isikuandmete ja sellistele isikuandmetele ligipääsu kohta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, kui need on valed, ja oma isikuandmete kustutamist. Peale selle on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piirangut, mis tähendab, et nõuate VOLVOLT teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus keelata oma andmete töötlemine õigusliku huvi alusel või otseturunduse eesmärgil. Teil on õigus ka andmete ülekantavusele (isikuandmete edastamine muule vastutavale töötlejale), kui VOLVO töötleb teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulise kohustuse alusel ja see on automaatne.

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVOS. Täiendava info saamiseks nende õiguste ja õiguste rakendamise kohta, võtke palun ühendust VOLVO kontserni andmekaitseametnikuga.

Täpsem info andmesubjekti õiguste kohta