Veokid

TARNIJA ESINDAJA PRIVAATSUSTEATIS

Teatis isikuandmete töötlemise kohta 

Selles teatises esitatakse teave teie isikuandmete töötlemise kohta Volvo kontsernis.

Volvo kontsern võib töödelda teie isikuandmeid, kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on ostnud või rentinud toodet või teenust, mida pakub mõni Volvo kontserni ettevõte. Sellisel juhul palume tutvuda meie klienditeatisega. 

Kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on müünud või rentinud toodet või teenust mõnele Volvo kontserni ettevõttele, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie tarnijateatisega.

Kui te olete või olete olnud sellise sõiduki juht või ehitusmasina operaator, mille on müünud või tootnud mõni Volvo kontserni ettevõte, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie juhiteatisega.

Kui töötate või olete töötanud mõnes Volvo kontserni ettevõttes või tegutsenud selle konsultandina, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie töötaja- või konsultanditeatisega. 

Vastutava töötleja ja kontserni andmekaitseametniku identifitseerimis- ja kontaktandmed

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB ja AB Volvo (VOLVO) on isikuandmete vastutavad töötlejad ja nad vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest kohalduvate andmekaitseseaduste ja normdokumentide kohaselt.

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust VOLVO kontserni andmekaitseametnikuga e-posti aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo: Kontserni andmekaitseamet, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO töötleb kõiki või osa järgmiste kategooriate isikuandmeid:

Tarnija esindaja kontaktandmed: nimi, töökoha aadress, e-post, telefoninumber.

Organisatsioonilised andmed: ettevõtte nimi, ametikoht, töökoht, riik.

IT-andmed: kasutajanimi, salasõnad, sisselogimise üksikasjad ning teie VOLVO IT-rakenduste või teenuste kasutamise andmed ja logid.

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, võib VOLVO töödelda ka järgmisi andmeid:

Finantsandmed: krediidi- või makseandmed, pangakonto üksikasjad.

Lepinguandmed: ostutellimused, lepingud ning muud teie ja VOLVO kokkulepped.

 

Õiguslik alus ja töötlemise eesmärk

VOLVO töötleb teie isikuandmeid järgmistel alustel:

Õigustatud huvi. VOLVO õigustatud huvi on igapäevase tegevuse haldamine seaduste ja hea äritava kohaselt, sh kliendisuhete haldamine teie või teie tööandjaga sõlmitud lepingu(te) täitmiseks ja/või ettevalmistuste tegemine teie või teie tööandjaga lepingu sõlmimiseks. Näiteks peab VOLVO teiega igapäevase korraliku suhtlemise jaoks teadma teie eelistatud keelt.

VOLVO töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Et olla võimeline suhtlema teie tööandjaga VOLVO suhete haldamisel tarnijatega selliste lepingu(te) täitmiseks, mille osapool olete teie või teie tööandja ja/või ettevalmistuste tegemiseks teie või teie tööandjaga lepingu sõlmimiseks.

Kui olete füüsilisest isikust ettevõtja, töötleb VOLVO finantsandmeid teile maksmiseks.

Teilt endalt või teie tööandjalt.

Mõned isikuandmed on VOLVOLE vajalikud oma tarnijatega äritegevuse eesmärgil suhtlemiseks. Isikuandmete andmisest keeldumine pärsib nende toodete või teenuste käitlemist, mida teie või teie tööandja võite VOLVOLT oodata. 

VOLVO ei jaga tavaliselt teie isikuandmeid kellegagi väljaspool Volvo kontserni, kui seda ei nõua mõni seadus või eeskiri. Vajaduse korral võib VOLVO isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettevõtetega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Volvo võib vajaduse korral isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole tarnijatega, sealhulgas tarnijatega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. VOLVO rakendab asjakohaseid turvameetmeid, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. Näiteks võib see sisaldada ettevõttesiseseid või -väliseid andmetöötluslepinguid, mis põhinevad EL-i heakskiidetud standardsetel lepingusätetel või ELi-USA andmekaitseraamistikul Privacy Shield või muudel sellistel kehtivatel mehhanismidel, mille on tunnustanud või heakskiitnud pädevad asutused. Kui teil on edastamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

VOLVO säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui on nõutav tema õiguslike või lepinguliste kohustuste täitmiseks (arvestades näiteks lepingulist perioodi või garantii- või tootjavastutusnõudeid) ja mitte kauem, kui VOLVOL on vaja nende eesmärkide täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti.

Teil on õigus nõuda VOLVOLT teavet VOLVO töödeldavate isikuandmete ja sellistele isikuandmetele ligipääsu kohta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, kui need on valed, ja oma isikuandmete kustutamist. Peale selle on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piirangut, mis tähendab, et nõuate VOLVOLT teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus keelata oma andmete töötlemine õigusliku huvi alusel või otseturunduse eesmärgil. Teil on õigus ka andmete ülekantavusele (isikuandmete edastamine muule vastutavale töötlejale), kui VOLVO töötleb teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulise kohustuse alusel ja see on automaatne.

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVOS. Täiendava info saamiseks nende õiguste ja õiguste rakendamise kohta, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

Täpsem info andmesubjekti õiguste kohta