Veokid

PRIVAATSUSTEATIS VEOETTEVÕTETELE JA VEOKIJUHTIDELE (VEOKI ANDMED)

Selles teatises esitatakse teave teie isikuandmete töötlemise kohta Volvo kontsernis.

Volvo kontsern võib töödelda teie isikuandmeid, kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on ostnud või rentinud toodet või teenust, mida pakub mõni Volvo kontserni ettevõte. Sellisel juhul palume tutvuda meie klienditeatisega.

Kui te olete või olete olnud eraisik või ettevõtte töötaja, kes on müünud või rentinud toodet või teenust mõnele Volvo kontserni ettevõttele, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie tarnijateatisega.

Kui te olete või olete olnud sellise sõiduki juht või ehitusmasina operaator, mille on müünud või tootnud mõni Volvo kontserni ettevõte, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie juhiteatisega.

Kui töötate või olete töötanud mõnes Volvo kontserni ettevõttes või tegutsenud selle konsultandina, võime töödelda teie isikuandmeid. Sellisel juhul palume tutvuda meie töötaja- või konsultanditeatisega.

Vastutava töötleja ja kontserni andmekaitseametniku identifitseerimis- ja kontaktandmed

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB ja AB Volvo (VOLVO) on isikuandmete vastutavad töötlejad ja nad vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest kohalduvate andmekaitseseaduste ja normdokumentide kohaselt.

Kui teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust VOLVO kontserni andmekaitseametnikuga e-posti aadressil gpo.office@volvo.com, posti või telefoni teel:

AB Volvo: Kontserni andmekaitseamet, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Sõiduki genereeritud andmed

 

Kui sõiduki genereeritud andmeid saab siduda teie kui üksikisikuga, loetakse sellised andmed isikuandmeteks. VOLVO töötleb järgmisi veoki genereeritud isikuandmete kategooriaid: Juhime tähelepanu sellele, et VOLVO ei pruugi tingimata töödelda kõiki allpool loetletud andmeid.

 

Juhi käitumine ja tööviljakus: sõidustiil, geograafiliste koordinaatide andmed reaalajas ja asukohaandmed, armatuurlaua keeleseaded.

 

Sõiduki identifitseerimisnumber: sõiduki ID-kood (sh VIN-kood ja raami ID-kood), IP-number, MAC-aadress. 

 

Sõiduki jõudluse andmed: sõiduki tehnilised andmed, info sõiduki komponentide ja akukasutuse kohta, mootori, kütusekulu, võimsuse/pöördemomendi andmed, veakoodid.

 

Sõiduki kasutamise andmed: pidurite kasutamine, käiguvahetused, kiirendamine/aeglustamine, armatuurlaua seaded, võimsuse/pöördemomendi rakendamine, mootori genereeritud tehnilised andmed, ümbritseva keskkonna ja teetingimuste andmed koos ajatemplitega, töötundide andmed. 

 

Keskkonnaandmed: ümbritsev keskkond ja teetingimused.

 

Õiguslik alus ja töötlemise eesmärk 

VOLVO õigustatud huvi

 

VOLVO tegevus on pidevalt suunatud tipptasemel ja uuenduslike toodete ning teenuste arendamisele, tootmisele ja pakkumisele. Tegelikus kasutuses olevate sõidukite andmete pideva hindamise ja analüüsimisega suudab VOLVO tooteid ning teenuseid arendada ja täiustada. VOLVO töötleb sõiduki genereeritud andmeid järgmistel põhjustel:

 

  • uurimis- ja arendustegevuseks praeguste toodete ning teenuste täiustamiseks ja toetamiseks ning uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks 
  • sõiduki asukoha alusel tee kvaliteedi, tüübi ja tingimuste kindlaksmääramiseks ning ümbritseva keskkonna mõju mõistmiseks 
  • sõidukite kvaliteedi parandamiseks 
  • õnnetusjuhtumite uurimiseks 
  • garantii haldamiseks
  • tootjavastutusnõuete haldamiseks 
  • lepingutingimusele või õigusnormidele vastavuse järelevalveks
  • ennetava hoolduse ja diagnostika tegemiseks. 

 

Soovitada klientidele tooteid ja teenuseid, mis võiksid neile sobida, arvestades nende sõidukite tööomadusi ja kasutamist. 

 

Sõiduki genereeritud andmeid töötleb VOLVO õigustatud huvi alusel. VOLVO õigustatud huvi on igapäevase tegevuse haldamine, arvestades ohutust, garantiid ja tootjavastutust. Peale selle on VOLVO õigustatud huvi soov täiustada oma tooteid ja teenuseid nende praeguse funktsionaalsuse andmete alusel. 

 

Õiguslik kohustus.

VOLVO võib töödelda sõiduki mootori genereeritud andmeid, et VOLVO vastaks EL-i direktiivi 2007/46/EÜ tüübikinnituse nõuetele ja muudele kohaldatavatele õiguslikele kohustustele.

VOLVO saab teie isikuandmeid sõidukist traadita võrgu (nt andmesidelahenduste) kaudu või kaabliga diagnostikaseadmete (nt Tech Tool) abil.

VOLVO ei jaga tavaliselt teie isikuandmeid kellegagi väljaspool Volvo kontserni, kui seda ei nõua mõni seadus või eeskiri. Vajaduse korral võib VOLVO isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid muude Volvo kontserni ettevõtetega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. VOLVO võib vajaduse korral isikuandmete töötlemise eesmärgil jagada teie isikuandmeid kolmanda osapoole ettevõtete ja tarnijatega, sealhulgas ettevõtetega väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

VOLVO rakendab asjakohaseid turvameetmeid, mis tagavad teie isikuandmete piisava kaitsetaseme kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt. Näiteks võib see sisaldada ettevõttesiseseid või -väliseid andmetöötluslepinguid, mis põhinevad EL-i heakskiidetud standardsetel lepingusätetel või ELi-USA andmekaitseraamistikul Privacy Shield või muudel sellistel kehtivatel mehhanismidel, mille on tunnustanud või heakskiitnud pädevad asutused. Kui teil on edastamise kohta küsimusi, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

Konkreetse sõidukiga seotud andmeid töödeldakse sõidukitüübi kogu eeldatava elukaare jooksul (see võib olla kuni 25 aastat).

Teil on õigus nõuda VOLVOLT teavet VOLVO töödeldavate isikuandmete ja sellistele isikuandmetele ligipääsu kohta. Teil on ka õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, kui need on valed, ja oma isikuandmete kustutamist. Peale selle on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piirangut, mis tähendab, et nõuate VOLVOLT teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemise piiramist. Samuti on teil õigus keelata oma andmete töötlemine õigusliku huvi alusel või otseturunduse eesmärgil. Teil on õigus ka andmete ülekantavusele (isikuandmete edastamine muule vastutavale töötlejale), kui VOLVO töötleb teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulise kohustuse alusel ja see on automaatne.

 

Teil on ka õigus esitada järelevalveasutusele kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta VOLVOS. Täiendava info saamiseks nende õiguste ja õiguste rakendamise kohta, võtke palun ühendust VOLVO andmekaitseametnikuga.

Täpsem info andmesubjekti õiguste kohta